Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.swiece-znicze.pl

Spis treści:

 1. Przepisy ogólne
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 3. Sprzedaż Produktów
 4. Dostawa i płatność
 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Postępowanie reklamacyjne
 7. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 8. Reguły dostarczania treści
 9. Prawa autorskie
 10. Uprawnienia Przedsiębiorcy Indywidualnego
 11. Postanowienia końcowe

Art. 1 
Przepisy ogólne

 1. Sklep internetowy www.swiece-znicze.pl prowadzony jest przez Jarosław Baranowski ELJOT, ul. Małachowskiego 28A/11, 87-100 Toruń, NIP: 9562078101.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego  www.swiece-znicze.pl dokonywania zakupów za jego pośrednictwem oraz procedury reklamacyjnej.
 3. Definicje (wskazane poniżej terminy, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć zgodnie z przedstawioną poniżej definicją):
  1. Sprzedający – Jarosław Baranowski ELJOT, ul. Małachowskiego 28A/11, 87-100 Toruń, NIP: 9562078101
  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem – www.swiece-znicze.pl
  3. Produkt – rzeczy ruchome przeznaczone na sprzedaż, stanowiące asortyment dostępny w Sklepie;
  4. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu;
  5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z zasobów Sklepu;
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
  8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93);
  9. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej czynności wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 2 
Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W Sklepie dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Profil, Wirtualny koszyk, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Moduł opinii.
 2. Wszystkie wskazane usługi mają charakter nieodpłatny.
 3. Profil jest usługą, do której można uzyskać dostęp po dokonaniu rejestracji. Rejestracja wymaga wskazania poprawnego adresu e-mail oraz ustalenia hasła.
 4. Usługa Profil umożliwia poprzez zalogowanie dostęp do zgromadzonych danych oraz informacji o złożonych zamówieniach.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Profil.
 6. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu zarządzanie Produktami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie i usuwanie poszczególnych elementów.
 7. Formularz zamówienia to jednorazowa, nieodpłatna usługa umożliwiająca prawidłowy dobór Produktów, wprowadzenie danych niezbędnych do finalizacji zakupu. Korzystanie z Formularza zamówienia staje się możliwe z chwilą dodania co najmniej jednego Produktu do Wirtualnego koszyka.
 8. Formularz zamówienia wymaga wskazania danych Kupującego: imię i nazwisko, sposób dostawy, adres dostawy, wybrana metoda płatności, nr telefonu, ewentualne uwagi do zamówienia lub dostawy.
 9. Dane w Formularzu zamówienia można modyfikować dowolnie, do chwili dokonania potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez aktywowanie przycisku „Zamawiam i płacę“.
 10. Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem.
 11. Moduł opinii to usługa, która umożliwia Użytkownikowi, posiadającemu Profil, publikację indywidualnych wypowiedzi dotyczących zakupionych przez niego Produktów.

Art. 3
Sprzedaż Produktów

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym następuje zgodnie z opisaną procedurą:
  1. Informacje zawarte na stronie www Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Kupujący umieszcza wybrane Produkty w Wirtualnym Koszyku.
  3. Korzystając z Formularza zamówienia, Kupujący określa ilość Produktów, wskazuje sposób dostawy i metodę płatności, wprowadza dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  4. Kupujący uzyskuje możliwość sprawdzenia zawartości i warunków zamówienia.
  5. Kupujący składa zamówienie, aktywując przycisk Zamawiam i płacę – w tym momencie zamówienie uważa się za złożone.
  6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów w nim ujętych.
  7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza przyjęcie do realizacji. Od tego momentu umowę sprzedaży uznaje się za zawartą.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy Produkcie w chwili składania zamówienia. Niezależnie od tego, o łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest przed złożeniem zamówienia.

Art. 4
Dostawa i płatność

 1. O łącznych, ostatecznych kosztach dostawy Kupujący informowany jest najpóźniej przed złożeniem zamówienia. Opłaty za dostarczenie zamówionych Produktów Kupujący uiszcza w momencie zapłaty ceny za Produkt.
 2. Kupujący za pośrednictwem strony www Sklepu jest informowany o terminie, w jakim powinna nastąpić płatność.
 3. W przypadku wybranych Produktów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedającym spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Kupującego.
 4. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Kupujący podczas składania zamówienia.
 5. Sklep  umożliwia następujące formy płatności:
  1. płatność przelewem
  2. płatność za pobraniem
  3. _______________________
  4. _______________________
 6. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia (dostarczenia Produktów):
  1. po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji (dotyczy płatności za pobraniem)

lub

 1. po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. Kupujący za pośrednictwem strony www Sklepu jest informowany o terminie, w jakim nastąpi dostawa.
 3. Dostarczenie może nastąpić poprzez:
  1. odbiór osobisty

lub

 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia;
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej na na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 3. Aktualne koszty dostarczenia odnaleźć można na stronie https://swiece-znicze.pl/czas-i-koszt-dostawy/
 4. W przypadku dostarczenia Produktu poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.
 5. Sprzedający przesyła Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy:
  1. w formie elektronicznej, po złożeniu zamówienia, na podany przez Kupującego adres e-mail lub
  2. w formie tradycyjnej, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu.
 6. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Produkt uległ uszkodzeniu, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego, zaleca się, by Kupujący sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Produktu.

Art. 5
Prawo odstąpienia od umowy

  1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu.
  3. W przypadku umowy:
   1. która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
   2. polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   3. innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
   1. pisemnie na adres: Jarosław Baranowski ELJOT, ul. Małachowskiego 28A/11, 87-100 Toruń
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiece-znicze.pl
  6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.1, 5.2, 5.3.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował  Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Produkt Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu.
  9. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu jeżeli takowe poniósł (kosztów dostarczenia nie należy mylić z kosztami zwrotu). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sklep,  Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów zwrotu Produktu przez Konsumenta.
  13. Konsument może ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  14. Zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis ten ma zastosowanie do produktów zamówionych przy użyciu konfiguratora).

Art. 6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Produktów.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. W szczególności, reklamacja Kupującego może być sformułowana w ramach:
  1. rękojmi (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń od sprzedawcy);
  2. gwarancji (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu) – o ile została ona udzielona.
 3. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko), gdy wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:
  1. Produkt posiada wady fizyczne;
  2. Produkt jest niezgodny z umową;
  3. wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,
  4. w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.
 4. Zaleca się, by reklamacje były kierowane:
  1. na adres tradycyjny tj. Jarosław Baranowski ELJOT, ul. Małachowskiego 28A/11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „reklamacja”

bądź

 1. na adres e-mail: sklep@swiece-znicze.pl
 2. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. nr zamówienia;
  3. datę nabycia;
  4. rodzaj reklamowanego Produktu;
  5. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia;
  6. żądanie Kupującego;
  7. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
 3. Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu Produktu).
 4. Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.
 5. Użytkownik ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej  technicznych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu, usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. W takim przypadku, zalecamy, by reklamacja obejmowała następujące informacje:
  1. rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis;
  2. data wystąpienia problemów;
  3. żądanie Użytkownika;
  4. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
 6. Podanie wyżej wskazanych informacji nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.  Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.
 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Art. 7
Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe  zapisy  mają  charakter  informacyjny  i  nie  stanowią  zobowiązania  Sprzedającego do  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozwiązywania  sporów.
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  2. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  3. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
  4. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Art. 8
Reguły dostarczania treści

 1. Sprzedający umożliwia Użytkownikom opcję zamieszczania treści za pośrednictwem:
  1. Formularza kontaktowego.
  2. Modułu opinii
 2. Użytkownicy powinni powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. W szczególności, Użytkownicy powinni powstrzymać się od:
  1. popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);
  2. zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);
  3. podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;
  4. publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;
  5. upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);
  6. podejmowania nieuzgodnionej ze Sprzedającym działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);
  7. nieuzgodnionego ze Sprzedającym testowania Sklepu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;
  8. zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.
 4. Sprzedający uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:
  1. po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia

lub

 1. po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.
 2. Z tego powodu, Sprzedający prosi o informowanie o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: sklep@swiece-znicze.pl

Art. 9
Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

 1. Korzystając ze Sklepu, każdy Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.
 2. Treści zawarte w Sklepie(w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
  1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  2. ustawie o własności przemysłowej;
  3. ustawie o ochronie baz danych;
  4. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 3. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.
 4. Sam fakt korzystania ze Sklepu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

Art. 10
Uprawnienia Przedsiębiorcy Indywidualnego

 1. Do Przedsiębiorcy Indywidualnego stosuje się:
  1. postanowienia art. 5 Regulaminu (Prawo odstąpienia od umowy);
  2. przepisy dotyczące Konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) Kodeksu cywilnego (zakaz stosowania klauzul niedozwolonych);
  3. przepisy Tytułu XI Dział II Kodeksu Cywilnego dotyczące Konsumenta (rękojmia za wady);
  4. przepisy Tytułu XI Dział II (1) Kodeksu Cywilnego dotyczące Konsumenta (roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej).
 2. Do przedsiębiorcy Indywidualnego nie ma zastosowania:
  1. art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu Cywilnego, dotyczące kupującego;
  2. art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego zdanie drugie.

Art. 11
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2021 r.
 2. Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:
  1. zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu;
  2. zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail;
  3. do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian,  mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest pod adresem https://swiece-znicze.pl/regulamin/
 4. Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektroniczny Sprzedającego sklep@swiece-znicze.pl
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem https://swiece-znicze.pl/polityka-prywatnosci/
 6. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa:
   1. Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,
   2. Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,
   3. Opera w wersji 51 lub wyższej,
   4. Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,
   5. Safari w wersji 11 lub wyższej,
  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  5. włączona obsługa JavaScript,
  6. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).

Załączniki:

– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy